Vedtægter for KAPDUENS VENNER (KV). 

§1.                     Foreningens navn: KAPDUENS VENNER. 

§2.                     Foreningens hjemsted: Roskilde Kommune. 

§3.                     Foreningens formål.

        3.1. KV´s formål er at formidle Nationalparken Skjoldungernes Land (NSL) til passagerer på den bevaringsværdige bundgarnsjolle KAPDUEN på guidede            sejlture på  Roskilde Fjord. KV samarbejder med NSL vedrørende formidlingen og sejlturene.

        3.2. KV renoverer, vedligeholder og fører KAPDUEN på sejlturene hvor besætningen består af skibsfører og bedstemand, som er godkendt af Søfartsstyrelsen         (SFS). Bedstemandens primære opgave er at være guide. KV samarbejder med SFS og Skibsbevaringsfonden (SBF) vedrørende renovering, vedligeholdelse         og indretning af KAPDUEN til passagersejlads.

 

§4.                     Medlemskab.

        4.1. Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Medlemmer kan være både aktive og passive medlemmer.

        4.2. Alt arbejde udført af KV er på 100% frivillig basis og uden nogen form for betaling af arbejdsindsats eller anden frivillig ydelse.

        4.3. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningens formål. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver         prøvet på førstkommende generalforsamling.

 

§5.                     Generalforsamlingen.

        5.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

        5.2. Generalforsamling afholdes inden udgangen af september måned, og indkaldelsen sker med mindst 3 ugers varsel ved e-mail til medlemmene og på KV         hjemmeside.

        5.3. Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen og endelig dagsorden med bilag offentliggøres 8 dage før.

        5.4. Alle medlemmer har stemmeret, hvis de ikke er i kontingentrestance.

        5.5. Der kan stemmes ved fuldmagt. Dog kan hvert tilstedeværende medlem kun medbringe én fuldmagt for andet ikke tilstedeværende medlem.  

        5.6. Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal af de på generalforsamlingen afgivne stemmer. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning.

        5.7. Dagsorden:

        - 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

        - 2. Bestyrelsens beretning og godkendelse.

        - 3. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse.

        - 4. Behandling af indkomne forslag.

        - 5. Foreningens planer for det kommende år.

        - 6. Fastsættelse af kontingent.

        - 7. Godkendelse af budget.

        - 8. Valg af formand (i ulige år).

        - 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

        - 10. Valg af revisor.

        - 11. Evt.

 

§6.                     Ekstraordinær generalforsamling.

        6.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 50 % af foreningens medlemmer skriftligt begrundet         anmoder herom til bestyrelsen.

        6.2 Ekstraordinær generalforsamling på medlemsanmodning afholdes senest 4 uger efter at anmodningen er kommet til bestyrelsens kundskab.

        6.3 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved e-mail til medlemmerne og på KVs hjemmeside.

        6.4 På den ekstraordinær generalforsamling gælder samme afstemningsregler m.v. som ved den ordinære generalforsamling.

 

§7.                     Bestyrelsen.

        7.1 Bestyrelsen har det overordnede ledelsesansvar for foreningen.

        7.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer: formanden, næstformanden, kasserer/sekretær og 2 andre medlemmer.

        7.3 Formanden vælges for 2 år ad gangen i ulige år. For at sikre kontinuitet i bestyrelsen vælges de øvrige bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen.             Formand og bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

        7.4 Bestyrelsen skal holde sit første møde senest 2 uger efter generalforsamlingen og her konstituerer bestyrelsen sig med minimum formand,                    næstformand, kasserer/sekretær og et andet bestyrelsesmedlem.

        7.5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

        7.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved tilstedeværelse af mindst formanden eller næstformand og samlet 3 bestyrelsesmedlemmer.

 

§8.                     Regnskab/økonomi.

        8.1 Foreningens regnskabsår følger 2. halvår + 1. halvår (regnskabsperiode 01/07 – 30/06).

        8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status.

        8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

 

§9.                     Tegningsret.

        9.1 KV tegnes af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

        9.2 Der påhviler ikke KV´s medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler KV. 

  

§10.                  Vedtægtsændringer.

          10.1 Vedtægterne kan kun ændres med 2/3 flertal af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

          10.2 Ændringer træder i kraft umiddelbart efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget.

 

§11.                   Opløsning af KV.

        11.1 KV kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.

        11.2 I tilfælde af opløsning overdrages KAPDUEN og eventuelt andre aktiver og eventuelt forpligtigelser uden præjudice for KV til NSL eller en af parterne i         fællesskab udpeget samarbejdspartner for den videre renovering og/eller drift.

 

§12.                   Godkendelse
        Nærværende vedtægter er godkendt på generalforsamlingen den 27.09.2019.